# آیامش

آرامش

  آرامم بی منت آلپرازولام و پرپرانول تنها به قدرت اراده ام حدود زندگی راتاحدودی فهمیدم انگارحال درمسیرزندگی قرارگرفته وتاکنون بیراهه بودم آرزومیکنم بازفرعی را اشتباه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید