...

نه

...

این تو نیستی

نزدیک میشه

یه قدم

دو قدم

به فاصله ی یک قدمی

رودررو

دستای  گرمشو

طرف صورتم دراز کرد

موهایی که روی چشامو پوشنده روکنارزد

تونازنین منی

باچشایی قرمز مثال کاسه خون

وموهای  ژولیده  ویک درمیان سفید

چی  تونسته اینطوری روحتو آزار بده؟

من

با لبای مهرشده وگلوله اشکایی که روی گونه هام سرمیخوره

خیره به چشای عسلیش

آخ چقدر دلم برای ناز نگاش تنگ شده بود

عمق دلتنگی رو الان بادیدنش احساس میکنم

احساس کردم تنها چیزی که میتونه مهرلبامو بازکنه

گرمای وجودشو

خودمو رهاکردم سمتش

وتنها یک کلمه گفتم

نبودتو

......

نازنین

نازنین

داری خواب میبینی؟

آره بازم خواب دیدم که اومدی

اومدنت برام شده یه رویا

........

دلتنگتمناراحت

*************

 یلدات مبارک عشق منقلبگریه

خیلی واسه امشب برنامه داشتم

اما.....گریه

××××××××××

یلداتون مبارک دوستای قشنگم شاد باشینقلب

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
ساحل

نبینم غصه تونو مرغای عاشق ... چشم به هم بزنی این روزای سخت می گذرن و دوباره خورشید شادی و آرامش رو بوم آرزوهاتون میشینه اندکی صبر سحر نزدیک است ....

سحاب

سلام.. چی شد؟ مشکل حل شد یا نه؟ چرا نیستی هروقت میام.... بروزم